W sklepie wykorzystywane są pliki cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu. Pliki te m.in.: uproszczają korzystanie ze sklepu w tym umożliwiają utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dostosowują do potrzeb Użytkowników i ulepszają funkcjonowanie sklepu, umożliwiają tworzenie statystyk oglądalności serwisu, personalizują przekazy marketingowe, zapewniają bezpieczeństwo i niezawodności działania sklepu. Można wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego sklepu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej w Polityce w sprawie Cookies

Części zamienne do Lublina Honkera Gazeli Żuka Nysy Tarpana UAZa

Jesteś tutaj » Home » Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MOTO-TRANS.KOSZALIN.PL


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu internetowego www.moto-trans.koszalin.pl („Sklep internetowy”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Sklepu Internetowego.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Pan Kazimierz Kuiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Moto-Trans Kazimierz Kuiński pod adresem: ul. Jarzębinowa 23, 75-682 Koszalin NIP: 669-000-25-85, REGON 330014558,- zwana dalej „Administratorem”.

3. Administrator przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Sklepu internetowego w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników, Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedający, Użytkownik, Sklep internetowy, Umowa sprzedaży) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego dostępnym na stronach Sklepu internetowego.


2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Użytkownika w Sklepie internetowym. Przykładowo jeżeli Zamawiający w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Sprzedającego jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem (przez okres kontaktowania się z Użytkownikiem), i/lub wykonania Umowy sprzedaży (do czasu usunięcia Konta Zamawiającego jednak nie wcześniej niż do czasu upływu odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi) i/lub wysyłki drogą mailową informacji o charakterze reklamowym, handlowym, marketingowym (newsletter) (do czasu rezygnacji z newslettera) i/lub rejestracji Konta Zamawiającego (do czasu usunięcia Konta Zamawiającego).

3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Użytkowników Sklepu internetowego:

a) W przypadku Użytkownika, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Zamawiającego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b) W przypadku Użytkownika, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Zamawiającego, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników lub Zamawiających korzystających ze Sklepu internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Użytkowników lub Zamawiających nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

5.Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt.2. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem i/lub wykonania Umowy sprzedaży i/lub wysyłki newslettera i/lub rejestracji Konta Zamawiającego. Dane osobowe udostępnione Administratorowi nie będą przekazywane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w regulaminie Sklepu internetowego, w innym celu niż wskazane w tymże regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika.

6. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu internetowego oraz w Regulaminie Sklepu internetowego.


3. DANE EKSPLOATACYJNE

1. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.


4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1. W przypadku dokonania Zamówienia bez rejestracji Konta Zamawiającego oraz kontaktu mailowego lub telefonicznego podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na wykonaniu Umowy sprzedaży i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży (kontakt z Użytkownikiem) oraz budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami Sklepu internetowego.

2. W przypadku rejestracji Konta Zamawiającego i/lub zapisania się do newslettera podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika.


5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

  1. Administrator informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  2. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  3. Administrator niniejszym informuje, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.


6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu internetowego. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.

2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

a) Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

b) Certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podawane są dane Użytkowników.

c) Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Zamawiającego.

d) Dostęp do Konta Zamawiającego jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

  1. Administrator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki prywatności z ważnych przyczyn (np. zmiany przepisów prawa). W przypadku wprowadzenia zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w niniejszej polityce zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w polityce prywatności drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionej polityki prywatności, Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych wskazanych podczas rejestracji na stronie Sklepu internetowego.

5.Wypowiedzenie niniejszej polityki jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego pozostawiania swoich danych osobowych wskazanych podczas rejestracji na stronie Sklepu internetowego i wiąże się dla Administratora z obowiązkiem usunięcia danych osobowych takiego Użytkownika.

6.Zmiana niniejszej polityki prywatności w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów sprzedaży, nie zmienia treści Umów sprzedaży zawartych przed zmianą niniejszej polityki.

7.Użytkownik, Zamawiający proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej polityki Użytkownik Sklepu internetowego proszony jest także o kontakt z Administratorem. Wszelkie dane kontaktowe podane są w Regulaminie Sklepu internetowego oraz w zakładce Kontakt na stronie Sklepu internetowego.


Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku.